出版品

Publications

書籍
喪制指南
 • 作者:
  吳應民
 • 出版者:
  臺南縣文化局
 • 出版日期:
  民國89年12月
 • ISBN/ISSN:
  957-02-7787-4
 • GPN:
  030749890888
 • 語言:
  繁體中文
 • 規格:
  平裝/21.1*15cm/174頁
 • 定價:
  NT$200元

|內容簡介|

 

    本書為詩人吳應民將其平時為人治喪所撰寫之祭文、弔詩、輓聯及生平事略,並搜集名人之墓聯、納骨塔聯詩等文,搜集成冊,以供治喪參考。

 

 

|目錄|

 

002  局長序

004  編者序 

 

009  哀啟與行述

019  行狀與事略

023  李公    諱勇龍生平行誼

030  蔣母張太夫人生平事略

034  故李公清水先生事略

038  魏銀爐先生行述

044  盧母謝老太夫人行述

047  陳其寅先生生平

055  陳公其寅    曉齋先生行狀

057  故    周公諱牛先生生平事略

060  顏公寶環先生事略

062  何厹博士南先生生平事略

065  林錫牙先生生平事略

068  許志呈劍魂先生生平事略

071  周植夫先生─國寶俊碩基隆之寶

074  周公植夫君事略

077  吳母施老太夫人生平行述

080  吳母陳太夫人行述

083  陳公諱連福老先生生平行述

087  王銀象先生生平行述

090  謝府當凱先生生平行述

093  顏公諱金堂先生行誼

097  黃登科先生行述

099  黃母徐太夫人行述

102  黃圖先生生平行誼

105  吳公協泰老先生生平略歷

108  黃母徐太夫人行述

111  先嚴陳綿芳先生行誼

114  林老師滿榮生平行誼

118  吳母劉太夫人事略

121  先嚴馮公諱崑山生平行誼

124  方母吳太夫人事略

127  黃母郭太夫人行述

161  江夏碑誌

171  祭馬太太文

173  奠文    弔王維賢

174  治喪會祭文    黃春木夫妻均八十歲以上,同日出殯

 

 

|書序|

 

 

局長序

台南縣文化局局長  葉佳雄

 

    福壽康寧,是人之所求,疾病死亡,也是世之難免,我國自漢唐以來,對於喪祭即極為盛行,故對於人倫孝道,尤為重視,父母死亡,稱之謂「丁憂」,居喪則稱之謂「守制」,父制稱謂「大孝」,母制稱謂「至孝」,因此對於父母之喪祭,追思生前之行宜,即以「銜哀致誠」「厚禮安葬」,使能「德澤長流,光前裕後」,是故孔子曰:「生事之以禮」「死葬之以禮」,又曰:「慎終追遠」「民德歸厚矣」,足見喪祭之肅穆隆重,且歷久而不衰之緣故。

    喪祭細節之繁多,非專司其事者,難以理出其端緒,一般而言,居喪者必先發訃聞,以告知親友蒞臨弔唁,藉以追思悼念,是以撰述生平事略佔大部份,而後記述其「病」「死」「哀」之過程,其次即是撰寫祭文,輓聯之類,祭文通常含有哀傷悽惻為宜、文體則分為四言,六言,雜言,騷韻,駢體較多,但視執筆者之草擬而定。居喪者以「生」「病」「死」「哀」,一般親友則以「生」「死」「哀」「慰」為序,但奠文「宜恭且哀」,方為適體。切勿過於捏造顯榮,以免貽笑大方。至於撰寫輓聯,應力求對仗工整以弔死者,字句須婉曲、悽惻,使弔唁者觀之,亦為之動容悲戚。

    本局出版之「喪制指南」乃為名詩人吳應民老師為人治喪所撰寫之聯語及撰作之「生平行述」,並搜集名人撰作之手筆以及弔詩墓聯,納骨塔聯詩之類,其祭文則因人而異,故未多作範,本局鑒於喪祭乃民俗中不可或缺之參考資料,徵求印製問世,定名為「喪制指南」以供主事者治喪之參考,爰為之序。

 

編者序

 

    余出生於福建惠安家鄉,從小參觀宗祠祭祖,以及文人、秀才之喪祭場合,入塾以後,曾讀過南北朝之顏延之祭屈原文,唐朝之韓愈祭十二郎文,宋朝之歐陽修祭石曼鄉文,清朝之袁牧祭妹文,以及民國之祭孫中山先生文。且曾許多喪祭輓聯之類,來台後服務於西港國小,初期之喪祭未見乞日之恭謹隆重而肅穆,余曾為人充當喪祭司儀,且自告為人撰寫祭文輓聯,久而久之,相沿成習,而成為西港地方喪祭不可或缺之喪儀,余亦從摸索中逐漸啟發,且廣搜此纇文章聯話創立慶安詩社招收社員,共同研習詩學,詩鐘,乃將余平時為人撰寫之祭文、弔詩、輓聯及生平事略行述之文章,編集成冊,本欲影印分與社員研習。

    某日適遇台南縣文化局長葉佳雄先生,將此事告知,即蒙應允將原稿送審,如審查適意,即行助印,由是這本「喪制指南」即可問世。因感其內容不甚充實,但知此書付梓,可作研習者「旁敲側擊」之研習參考,亦可作為喪祭仿作或採用之價值。因此對治喪之參考,不無稍有用途,藉此對喪祭民俗之廣為應用,而對倫理孝道之宣揚,亦為「喪制指南」之問世,乃其一得也,是為序云。

 

慶安詩社  吳應民謹序

哀啟與行述(節錄)

 

    「哀啟」乃係喪者敘述「死者」平生事略及染病至死亡經過之文字。其目的在訃告親友,使親友得明其經過情形,並供作撰寫祭文輓聯之依據。通常將哀啟附於訃文之內送發。此類文字,多出死者子孫執筆撰寫,故必須將死者之嘉言懿行,儘量鋪述,以明「善則歸親」之義。撰寫哀啟,多以「生」、「病」、「死」、「哀」為順序,文字宜率真鋪述,不可用駢儷的雕琢字句。其格式必須用「哀啟者」三字之啟事敬辭開其端,緊著寫死者之名號,生平事略。內中生平事略部分,通常佔篇幅十分之九,「病」、「死」、「哀」部分所佔文字較少。「哀啟」亦有稱「行述」者。

    哀啟文體,應注質實哀痛方面,所敘及之事有足為他人矜式者,固可多敘,如無特殊事實,即敘死者死後家庭哀悼一類之事,切不可捏造顯榮之事以傲鄉黨,此不但無益,抑且貽笑大方。而一般俗套,如「祇以窀穸未安,不得不苟殘喘」等語,尤為識者所詬病,不宜再事蹈襲。 

TOP